USLOVI KORIŠĆENJA

Koristeći web stranicu Automotobox (u daljem tekstu Kompanija) prihvatate pravila propisana ovim Opštim uslovima korišćenja web strane prilikom kupovine proizvoda, osiguranja putem interneta i saglasni ste na postupanje sa Vašim podacima u skladu s ovom izjavom. Korišćenjem ove web stranice, smatra se da ste neopozivo pristali na ove Opšte uslove korišćenja.

Ove Opšte uslove Kompanija može u skladu sa Zakonom i svojim poslovnim potrebama menjati i dopunjavati.

Svaka izmena ili dopuna ovih Opštih uslova obavezuje korisnike od dana objavljivanja na internet stranici Automotobox.

Svi korisnici internet stranice su u obavezi da pre korišćenja usluga ove web stranice pročitaju i upoznaju se sa Opštim uslovima korišćenja.

Kompanija kao vlasnik web portala Automotobox vodi brigu o zaštiti podataka korisnika ove web strane. Na stranici Politika za sigurnost obaveštavamo vas o vrstama podataka koje prikupljamo od korisnika naše web strane, svrsi prikupljanja podataka i načinu zaštite prikupljenih podataka.

Poslovanje kompanije putem ovog web portala regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Ograničenja korišćenja internet stranice i sadržaj postavljen na ovu internet stranicu je vlasništvo Kompanije.

Štampanje, kopiranje, prikazivanje, menjanje, distribucija, reprodukcija ili objavljivanje bilo dela ili cele sadržine internet stranice nije dozvoljeno ni na koji način bez pisane saglasnosti Kompanije, izuzev pregledanja ili štampanja dela internet stranice za lične, nekomercijalne potrebe korisnika.

Kompanija nije odgovoran niti preuzima bilo koju vrstu odgovornosti za bilo koju vrstu štetnih posledica nastalih usled kraćeg ili dužeg prekida rada web servisa, nepravilnog funkcionisanja ili problema u funkcionisanju Interneta, kvarova na kompjuterskoj opremi ili problema sa istom, problema u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, a koji su van kontrole i uticaja Kompanije. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu/nematerijalnu). Portal Automotobox može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu usled redovnog ili vanrednog održavanja ili unapređenja sistema.

Kompanija ni na koji način ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje se nalaze u sadržaju. Isključivu odgovornost imaju lica koja su taj sadržaj prezentovala.

Za unos nepotpunih, neispravnih ili netačnih podataka dobijenih od strane klijenta u postupku internet kupovine, Kompanija neće snositi odgovornost.

Korisnicima portala smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na portal Automotobox pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog dodatnog obrazloženja ukloniti ili izmeniti postavljen sadržaj. Takođe, registrovani korisnik može u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za deaktivaciju svog korisničkog naloga.

Ako želite ukinuti vaš korisnički račun na portalu Automotobox, to nam javite slanjem e-maila.

U poruci morate obavezno upisati sledeće podatke:

1. Naslov poruke: Ukidanje korisničkog računa.

2. Sadržaj:
 *  ime i prezime korisnika  
 *  adresa korisnika
 *  elektronska pošta sa kojom je bio otvoren račun.

Zahtev za ukidanje korisničkog računa mora biti poslat sa elektronske adrese sa kojom je bio korisnički račun i otvoren. O ukidanju ćemo vas obavestiti putem elektronske pošte.

Isto tako, registrovani korisnik zadržava sva autorska prava na sadržaju kojeg je autor. Za kršenje autorskih, kao i drugih prava intelektualne svojine odgovara isključivo registrovani korisnik koji je postavio sadržaj.

Registracija na portal za fizička lica je besplatna i dostupna je svim posetiocima. Prilikom registracije potrebno je da se popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste na način propisan Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti.

Portal omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke, obavesti Kompaniju o tome putem adrese: kontakt@automotobox.rs

Registracija na portal za pravna lica i preduzetnike koji se u skladu sa svojom delatnošću bave trgovinom vozilima, delovima i opremom (u daljem tekstu:dileri) je besplatna i dostupna svim uredno registrovanim privrednim subjektima.

Prilikom registracije potrebno je da privredni subjekt popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i pravnih lica u kojima Kompanija ima većinsko vlasništvo i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registracijom na portalu ne vrši se registracija delatnosti niti sticanje svojstva u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o trgovini. Kompanija ne garantuje da su lica koja su se registrovala putem portala uredno registrovana za vršenje trgovine, niti da imaju svojstvo privrednog subjekta.

Registracijom na portalu korisnici dileri dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za nova i/ili polovna vozila, delove i opremu za vozila, pretragu oglasa i pregled oglasa.

Registrovani korisnik diler ima pravo da istakne da je oglas postavio u bazi oglasa na Poratlu Kompanije, kao i da istakne sopstveni žig, ali time ne stiče pravo da upotrebljava logo odnosno žig Kompanije kao ni naziv portala u bilo kom kontekstu.

Registrovani korisnik diler se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem portala koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu, i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

Korisnik diler u svakom momentu može podneti zahtev za deaktivaciju svog         profila na gore već opisan način. Deaktivirani profil korisnik diler ne može ponovo aktivirati. U slučaju deaktiviranja profila korisnika Kompanija ne garantuje da treća lica nisu pohranila podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni u svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i pravo intelektualne svojine na portalu Automotobox, kao i na svim elementima koji su sastavni deo istog: tekst, podaci i baze podataka, vizuelni identitet, programski kod, audio i video elementi i svi ostali elementi kojih je autor.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju pet dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranici portala Automotobox.  Svaki odštampani primerak ovih Uslova o korišćenju proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost. Sve sporove proistekle u vezi sa korišćenjem ove internet stranice ili usluga kupovine na Automotobox neopozivo pristajete da rešavate sporazumno sa Kompanijom.

Sva druga sporna pitanja u vezi sa korišćenjem usluga Automotobox, ugovorne strane rešavaju sporazumno.

Za slučaj sudskog spora, nadležan je sud u Beogradu.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Automotobox doo