BEZBEDNOST I PRIVATNOST PODATAKA

Internet portal AUTOMOTOBOX (u daljem tekstu Kompanija) obezbeđuje sva potrebna tehnološka i sistemska rešenja za potpunu sigurnost kupovine. Prenos osetljivih ličnih i transakcijskih podataka na web stranici se izvodi na siguran način sa upotrebom SSL protokola (Secure Sockets Layer). Sistem na taj način sprečava da bilo ko presretne vaše lične i transakcijske podatke koje šaljete u online trgovinu.

Bezbednost registracije/kupovine garantujemo i sa uzimanjem u obzir sve važeće zakonske propise i preporuke srpskog i međunarodnog udruženja za zaštitu potrošača.

Obavezujemo se da će svi lični podaci koji su dobijeni na web stranici Automotobox, u potpunosti ostati u vlasništvu Kompanije  i da će služiti isključivo potrebama pružanja kvalitetne usluge, osim ako korisnik web stranice nije posebno pristao na neki drugi oblik upotrebe njegovih kontakt podataka. Sa svim posredovanim ličnim podacima ćemo bezuslovno postupati u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i odredbama GDPR-a.

Prikupljanje ličnih podataka

Lični podatak je informacija koja vas identifikuje: vaše ime, prezime, JMBG, telefon, elektronska ili poštanska adresa, poreski broj i IP adresa svakog pojedinačnog pristupa portalu. Kompanija prikuplja vaše podatke ako koristite online usluge, prijavu na e-vesti ili učestvujete u nagradnim igrama (samo za pobednike nagradnih igara).

Zaštita podataka o ličnosti

Obavezujemo se da će svi lični podaci koji su bili dobijeni na web stranici Automotobox u potpunosti ostati čuvani i zaštićeni od strane Kompanije. Sa svim primljenim ličnim podacima Kompanija će postupati u skladu sa važećim Zakonom. Podaci koji se obrađuju moraju biti potpuni i istiniti, zasnovani na verodostojnom izvoru. Niko ko ne želi da bude registrovani korisnik nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak. U slučaju nedozvoljene obrade podataka, lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.

Sigurnost

Vaši podaci su zaštićeni od gubitka, uništenja, falsifikovanja, manipulisanja i neovlašćenog objavljivanja ili iznajmljivanja trećim licima.

Pravo na obaveštenost

Ako imate bilo koja pitanja u vezi sa našom politikom zaštite podataka o ličnosti ili načinom obrade vaših ličnih podataka možete se slobodno obratiti našem predstavniku za zaštitu privatnosti ličnih podataka putem internet portala Automotobox.

Na osnovu vašeg zahteva pismeno i u skladu sa odgovarajućim propisima odmah ćemo Vas obavestiti koji lični podaci su bili prikupljeni putem poseta web stranica Automotobox.

Korišćenje i prenos ličnih podataka i namenska raspodela

Lični podaci koji su bili dobijeni preko web stranice automotobox sa svrhom obavljanja online kupovine se upotrebljavaju isključivo za potrebe obrade i dostave narudžbe.

Ako je korisnik saglasan sa čuvanjem, obradom i posredovanjem ličnih podataka pri učestvovanju u nagradnim igrama ili narudžbinom na e-vesti, to znači da Kompanija dozvoljava obradu i čuvanje posredovanih ličnih podataka skladno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Korisnik sa datom saglasnošću dozvoljava Kompaniji da kao vlasnik ličnih podataka skupljene lične podatke može koristiti za sledeće svrhe: telefonsko, pismeno ili elektronsko anketiranje, statističke obrade, praćenje sadržaja kupovina klijenata, prilagođavanje ponude, istraživanje tržišta, obaveštavanje o ponudi, novostima i ugodnostima, slanje e-vesti, pozivnica i ostalog marketinškog materijala. Pored toga se podaci mogu koristiti i za obaveštavanje korisnika o uslugama koje nudi internet stranica Automotobox, i sa njima povezane osobe odnosno pravna lica, i za druge oblike na koje korisnik web stranice posebno pristane. Prikupljeni podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Navedene podatke Kompanija može obrađivati za sopstvene potrebe do opoziva klijenta i njegov zahtev za uklanjanje ličnih podataka klijenta iz baze, ali samo toliko vremena koliko je potrebno za postizanje cilja zbog kojeg su bili podaci prikupljeni. To je 10 godina za registrovane korisnike internet stranice Automotobox , 3 meseca za učesnike nagradnih igara, 10 godina za pobednike nagradnih igara i opšte do odjave naručioca e-vesti, odnosno dok vlasnik ne prekine sa svojom aktivnošću na tržištu. Za vreme upravljanja sa ličnim podacima pojedinac ima mogućnost uvida u podatke i ažuriranje u bazu podataka.

Reklamacije

Na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju, niti je zameniti za drugu uslugu, kao što se ni naknada ne može prebaciti na drugu vrstu usluge.

Uputstva

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj u sledećim situacijama:

·         netačna kategorizacija sadržaja

·         dupliranje oglasa

·         predmet oglasa otkup ili kupovina, oglašavanje papira

·         unos neispravnih slika u oglas

·         jedan oglas sadrži više predmeta ili usluga oglašavanja

·         uvredljiv sadržaj (sadržaj koji promoviše rasizam, mržnju, netrpeljivost, fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu, ili pojedinca)

·         uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe

·         eksploatiše lica na seksualni ili nasilni način

·         sadrži nagost ili sadrži vezu do veb-sajtova za odrasle

·         traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina

·         javno objavljuje informacije koje predstavljaju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe

·         uključuje prenos neželjene pošte odnosno „spam“

·         sadrži stranice sa ograničenim pristupom, ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke, ili skrivene stranice, ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama)

·         podstiče kriminalne aktivnosti, traži lozinke koje vas lično identifikuju

·         krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora, ili neka druga lična prava.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj i može istražiti sva prijavljena kršenja Uputstava i drugih prijava, i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Takođe može da pozove na saradnju sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage i krivičnog gonjenja lica koja su uključena u kršenje Uputstava, odnosno kršenje Zakona.  Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova, ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje, ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje.

Postavljanje oglasnih poruka

Oglasi onih korisnika koji se prvi put oglašavaju su vidljivi na portalu Automotobox tek nakon provere od strane iste. U skladu sa sopstvenom poslovnom politikom, koja se podjednako primenjuje na sve Korisnike, Automotobox ograničava broj besplatnih oglasa koje svakom pojedinom Korisniku stoje na raspolaganju.

Korisnici koji imaju neizmirene novčane obaveze prema Automotobox portalu stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Svi oglasi dostavljeni do 14h postavljaju se na portal istog dana, dok se oglasi koji budu dostavljeni nakon 14h postavljaju narednog radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je pre objave oglasa potrebno dodatno usaglasi tekst oglasa ili način plaćanja. Oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon usaglašavanja. Ukoliko se dogodi da Korisnik zakupi paket oglasa ili ostalih usluga portala, a koje namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda, automatski znači da je taj Korisnik zaštićen od eventualnih korekcija cena oglasa/usluga za vreme trajanja usluge oglašavanja.

Cenovnik

Cenovnik je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Kompanija zadržava pravo da izmeni Cenovnik u bilo koje vreme.

Naknade dospevaju za plaćanje po dostavljanju odgovarajućeg obaveštenja o plaćanju (računa, fakture) u navedenim rokovima.

Važeći cenovnik se nalazi na adresi: http://auto.automotobox.rs/informacija/paketi-za-oglasavanje

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa ili isti nije u skladu sa uslovima korišćenja, portal Automotobox će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

U dogovoru sa Korisnikom, Automotobox može zadržati sredstva i odložiti objavu oglasa dok se ne steknu svi uslovi za objavu, a najduže do 2 meseca.

HVALA NA POVERENjU!!!